Dit archief wordt gaandeweg aangevuld en verrijkt met foto’s, video’s en vooral veel herinneringen.

5 mei 1935 - Oprichting

Muziekvereniging Kunst Na Arbeid is om en nabij 5 mei 1935 opgericht en is ontstaan uit de toneelvereniging 'Gezelligheid kent geen tijd'. Voor de muzikale omlijsting van hun uitvoeringen werd steeds een muziekgezelschap ingehuurd. Dit had tot gevolg dat alle winst verloren ging. Een aantal mensen vond dat dit niet langer kon en al snel werd een plan voor een fanfare geopperd.

Een fanfare oprichten was een kostbare zaak en zou het reserve potje van de toneelvereniging, waar 17 gulden in zat, in zijn geheel opslokken. Niet iedereen was het hier zomaar mee eens. Door overleg met zustervereniging De Eendracht uit St. Willebrord werd uiteindelijk de knoop doorgehakt. De Eendracht zou de op te richten fanfare steunen. Het definitieve besluit tot oprichting werd genomen door de heren:

 • Antoon van Overveld (voorzitter)
 • Piet Castelijn (penningmeester)
 • Jac van Gastel (secretaris)
 • Cees Goorden
 • Hubert van Trijp
 • Adrianus Struijs

Op subsidie hoefde men niet te rekenen. Daarom werd besloten om een collecte te houden in het dorp. Met dubbeltjes, kwartjes, guldens en rijksdaalders werd een bedrag van 335 gulden opgehaald. Ook nam KNA de organisatie van de kermis op zich om extra inkomsten te verkrijgen. Met het startkapitaal werden ongeveer 25 oude instrumenten aangeschaft inclusief een grote en een kleine trom en bekkens. De heer A.J. Maas uit Roosendaal heeft bij deze aanschaf een belangrijke rol gespeeld. Hij was namelijk werkzaam bij de firma Tierollf en kon zodoende de fanfare van een goed advies voorzien en bemiddelen met de aanschaf van de instrumenten. De heer Adrianus Maas werd vervolgens ook tot dirigent van onze fanfare benoemd.

De fanfare werd 'Kunst Na Arbeid' gedoopt. Eerst werken voor de dagelijkse kost en daarna de schone kunst der muziek beoefenen.

Repetitielokaal
Bij de oprichting van onze fanfare is gekozen om Café Mies als repetitielokaal te kiezen. De belangrijkste reden hiervoor was de belofte van de familie Mies om op korte termijn aan het Café een nieuwe zaal toe te voegen. Dirigent Maas heeft hier ook zijn persoonlijke goedkeuring aan gegeven.

Tijdens de repetitie-avonden (op woensdag) werd het Café gerund door de toenmalige grote trom slager Jan Eestermans (de bakker). Dirigent Maas kwam met de fiets naar de repetities. Ook dirigent de heer Oomes (opvolger van dirigent Maas) kwam eveneens met de fiets naar Schijf. Bij speciale gelegenheden, zoals met de Schijfse Kermis, werd hij gastvrij ontvangen door de familie Mies.

De Kermis bleef een jaarlijks terugkerend evenement en steeds ten bate van KNA.

1935 - Vlaamsche Kermis

Wanneer de eerste kermis in Schijf plaatsvond, is onbekend, maar het oudste krantenbericht daarover dateert van 1897. In de jaren twintig ontstond vervolgens discussie over de buitensporigheden tijdens de kermissen en werd de hele boel afgeschaft. Maar na een paar jaar wordt het volksfeest toch weer ingevoerd en als in 1935 de fanfare Kunst Na Arbeid de organisatie ter hand neemt, is de Schijfse kermis nieuwe stijl een feit.

De in 1935 opgerichte muziekvereniging heeft geld nodig voor instrumenten en uniformen en zet daartoe een Vlaamsche Kermis op touw met kleine attracties zoals zweefmolen, schiet- en werptent, schommel en een suikergoedkraam.

Geen sinecure, want Schijf had nog geen elektriciteit. De zweefmolen werd aangedreven door de as van een vrachtwagen en later met hulp van een generator. En toch, alles liep als een trein en de fanfare kon met de nieuwe inkomsten eindelijk van start gaan.

1937 - Concours en defilé paleis Soestdijk in Baarn

Concours
De fanfare neemt voor de eerste keer deel aan een concours. Helemaal naar Baarn (±120km vanaf Schijf), destijds was dat een wereldreis. KNA is het enige korps dat in de 4de afdeling uitkomt en haalt dus als vanzelfsprekend het hoogste aantal punten in die categorie. Hierdoor promoveerde KNA naar de 3de afdeling.

Defilé paleis Soestdijk
Het vaandel dat gekocht was van de opbrengst van een verloting werd voor het eerst vol trots meegedragen in het defilé, pal voor paleis Soestdijk. De muzikanten zullen vast en zeker ontzettend onder de indruk zijn geweest van dit prachtige moment.

1939 - Concours en promotie naar 2de afdeling

KNA neemt op 29 mei 1939 voor de tweede keer deel aan een concours. Ditmaal helemaal naar Renkum bij Arnhem (±130 km vanaf Schijf). Dit concours verliep eveneens voorspoedig. Onder leiding van dirigent A. Maas werd het op één na hoogste aantal punten van het concours behaald: 342 punten. Het maximum aantal punten was 360, dus omgerekend een 9½ gemiddeld. Met zulke mooie punten volgde automatisch promotie naar de 2de afdeling.

1940/1945 - Onderduiken instrumenten

Tijdens de tweede wereld oorlog werd alles wat koper was door het Duitse leger gevorderd. De instrumenten moesten dus verstopt worden en dat gebeurde bij boeren, die dit alles zo goed als mogelijk op zolder onder het hooi en stro stopten. Geen optimale plaats en dat bleek ook na de oorlog toen alles weer voor de dag kwam. De instrumenten waren geroest, op plaatsen zelfs doorgeroest, de stempijpen en ventielen zaten vast. Met dat instrumentarium werd toch nog geprobeerd muziek te maken. Met overgave werden de doorgeroeste gaatjes met plakband afgedicht. De ventielen die niet uit zichzelf terug omhoog kwamen werden aan de vingers vastgemaakt.

Dré Goorden vertelt
"We kregen met 3 broers (Frans, Jac en ikzelf) één instrument, een althoorn, waar we thuis op konden oefenen. Dat was afspraken maken wie er wanneer mocht repeteren. Na verloop van tijd kwam er een bugel bij en later kreeg ik een tuba. Tenslotte is dat een bes-bas geworden en dat is ook altijd zo gebleven."

1947 - Het koperen jubileum

In 1947 bestaat fanfare KNA 12½ jaar. Het koperen bestaansfeest van KNA gaat in de loop van 1947 geruisloos voorbij. Geen feest en ook geen festival. Men besloot wel om op concours te gaan. Ze gingen hiervoor een flink eind van huis namelijk helemaal naar Bergen aan Zee (±175km vanaf Schijf). Op zondag op concours, alles goed en wel, maar wel eerst naar de kerk. De 8 uur mis was veel te laat, dus onze geestelijke adviseur Pastoor Timmermans hield de mis dan maar om 4 uur  in de morgen. Het was geen groot succes, de punten waren maar matig.

Bij thuiskomst werd besloten om deel te gaan nemen aan het solistenconcours in Rucphen. Alle Schijfse solisten kwamen met een eerste prijs naar huis. Zo werd het jaar van het koperen bestaan toch nog een goed muzikaal jaar.

1949 - Installatie Burgemeester Alberts

Om de nieuwe burgemeester Alberts te eren werd er door de verschillende muziekkorpsen uit de gemeente Rucphen een defilé gehouden.

Bijzonder om zo'n oude foto van onze vereniging te hebben.

Installatie Burgemeester Alberts in 1949

1949 - Antoon van Overveld - Erevoorzitter

Na 14 jaar voorzitter te zijn geweest van KNA legde de heer Antoon van Overveld zijn functie als voorzitter neer. Als dank voor al zijn inspanningen werd hij benoemd tot erevoorzitter van KNA.

Erevoorzitter KNA

Antoon van Overveld † 23 november 1976

Medeoprichter en eerste voorzitter van KNA

Op 80 jarige leeftijd ontving de heer Antoon van Overveld de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifici. Ondermeer voor zijn verdienste bij onze vereniging.

Antoon van Overveld met zijn 3 zonen

Op de foto van links naar rechts: Gaston van Overveld, Antoon van Overveld, Cyril van Overveld en Marcel van Overveld.

1950 - Nieuwe aanwas, bijzondere lichting

Nieuwe leden horen er vanzelfsprekend bij, maar de nieuwe aanwas in 1950 was een bijzondere lichting. Te weten, Piet Martens, Toon van Elven, Driek van Dijk, Kees Castelijn, Frans Castelijn, Sjef Gommers en Janus van Oers. Ze kregen les van de heer Oomes uit Roosendaal, die toen ook de dirigent was van KNA.

Janus van Oers vertelt
"Mijn eerste instrument was een corhoorn. Daarop volgde een althoorn en dit is tenslotte een bariton geworden. Na een klein jaar les mochten we bij het korps plaatsnemen. Het was in 1953 dat er een onderling solistenconcours werd georganiseerd. Ik behaalde daar een eerste prijs. Ook de anderen vielen in de prijzen. We moeten het niveau van toen niet vergelijken met dat van nu. We konden toen met moeite in één mol of kruis spelen."

1951 - Schijfse Kermis een echt dorpsfeest

Begin jaren 50 was voor KNA een hele moeilijke periode. Geld was er niet. De dirigent werd toen wekelijks betaald. Tien gulden per repetitie. Ook de leden betaalden hun contributie, ofwel 10 cent per week, wekelijks aan penningmeester Piet Castelijn. Meerdere malen moest hij aan de voorzitter melden dat er geen 10 gulden in de kas zat om de dirigent te betalen. De voorzitter ging dan op audiëntie bij de vrouw van onze zaalhouder om dit probleem discreet op te lossen.

Staangeld kermis exploitanten
De nieuwe opzet, dat een fanfare een kermis organiseert, wordt ook in andere dorpen ingevoerd. De gemeente wil van tevoren weten welke attracties er komen en verleent dan pas vergunning. In 1951 maakt de kermis een herstart en wordt dan een echt dorpsfeest waarbij een grote tent centraal staat.

De inkomsten voor de vereniging bestonden in de eerste jaren uit het staangeld dat door kermis exploitanten werd betaald. Om meer inkomsten te verkrijgen werd de kermis uitgebreid met een danstent, waar men kon dansen en niet alcoholische dranken kon nuttigen.

1956 - Jac van Gastel - Erelid

Na 21 jaar secretaris te zijn geweest van KNA legde de heer Jac van Gastel zijn functie als secretaris neer. Als dank voor al zijn inspanningen werd hij benoemd tot erelid van KNA.

Erelid KNA

Jac van Gastel † 7 oktober 1983

Medeoprichter en eerste secretaris van KNA

1957 - Oude instrumenten weg en geen geld voor nieuwe

De kwaliteit van de instrumenten was lange tijd zorgwekkend, zo bleek uit het volgende.

Dré Goorden vertelt
"Ik herinner het me nog goed dat ik in 1951 naar het solistenconcours in Nispen ging. Op de fiets met de bes-bas op mijn rug. Bij aankomst moest ik eerst het instrument nakijken op lekkages. Hiervoor werd mijn trui in de beker gestopt en langs het mondstuk werd er rook ingeblazen. Op plaatsen waar de rook eruit kwam werd met plakband gerepareerd. Overigens met groot succes. Ik speelde op de bes-bas 'Dans der Teddyberen' en behaalde 123 punten. Een dikke eerste prijs!"

Laatste rondwandeling
Na een laatste rondwandeling in Schijf werden de oude instrumenten afgedankt. De tot op de draad versleten instrumenten zouden aangeschaft worden met behulp van een renteloze lening van maar liefst 10.000 gulden van de Gemeente Rucphen. Deze lening zou dan in 10 jaar met telkens 1000 gulden moeten worden afgelost. De oude instrumenten werden bij de Firma Schenkelaars uit Eindhoven ingeleverd om omgesmolten te worden. Iedereen was opgelucht en tevreden en de nieuwe instrumenten werden besteld.

Ontgoocheling
En toen... zoals gezegd zou de Gemeente Rucphen onze vereniging 10.000 gulden lenen, maar toen het bestuur bij de Gemeente Rucphen binnen stapte om het geld op te halen, kwam er een grote ontgoocheling. De toenmalige minister Veldkamp van economische zaken had vanwege de crisis in Nederland en de overbesteding een investeringsstop afgekondigd. Deze stop betrof ook de lening die de Gemeente Rucphen ons zou geven. Er mocht niets meer worden geïnvesteerd, dus werden er ook geen leningen meer verstrekt.

De fanfare had er nog nooit zo slecht voorgestaan: geen geld voor nieuwe instrumenten en de oude instrumenten zaten al in de smeltkroes bij de firma Schenkelaars.

Obligaties
Op de jaarvergadering van de plaatselijke Vleesbond op 17 januari kwam de oplossing zo maar uit de lucht vallen. Onze penningmeester de heer Piet Castelijn was namelijk ook secretaris van de Vleesbond en de ramp van KNA kwam daar ook ter sprake. Jac Priem, medebestuurslid van de Vleesbond kwam toen met het 'gouden plan' om het geld van de Schijfse bevolking te gaan lenen. Meteen de volgende dag werd dit plan besproken in het bestuur van KNA en werd dit plan direct aangenomen.

Er werd een campagne opgezet, obligaties van 50 en 100 gulden werden gemaakt voor in totaal 10.000 gulden. De bestuursleden gingen met de obligaties op pad en zo werden alle obligaties in 24 uur verkocht, een geweldig succes!

Op 1 februari werden de nieuwe instrumenten alsnog besteld en op 8 februari werden de nieuwe instrumenten officieel door dirigent Negerman aan de leden uitgereikt.

1958 - Drumband

Tamboer Guido Goorden start met een groepje leerlingen de opleiding tot tamboer. De lessen werden gehouden in de werkplaats van Jac Goorden. De groep bestond uit zo'n 20 leden en vormde de basis van onze mooie drumband.

Henk Hultermans vertelt
"Eén van de eerste officiële optredens was ter gelegenheid van de opening van de nieuwe weg tussen Schijf en Horendonk. Een geweldig gebeuren! Heel Schijf was uitgelopen en wandelde met de drumband mee van de 'Harmoniezaal van Café Mies' naar 'de Lange Schouw'."

Het tenue bestond uit een grijze broek, een wit overhemd en een blauw jasje. Een eenvoudige cap maakte het kostuum compleet.

1960 - 25 jarig jubileum

Deze groepsfoto is gemaakt ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum.

Enkele bijzonderheden:

 • Alleen maar mannen. Hoe achterhaalt dat nu ook is, vrouwen konden destijds geen lid worden van de vereniging.
 • Tot op heden bestond het uniform alleen uit een pet. Daarnaast was er wel een kledingvoorschrift, zoals je op de foto kunt zien. Alle mannen in het pak en de jongens dragen een witte blouse.

Wie staan er allemaal op?

 1. Wim Vergouwen
 2. Frank Castelijn
 3. Cees Peeters
 4. Johan Gommers
 5. Wim Vergouwen
 6. Bert van Kalmthout
 7. Corné van Trijp
 8. Jan Verpalen
 9. Domien van Dijk
 10. Ruud Castelijn
 11. Rini van Gastel
 12. Henk Hultermans
 13. Piet van de Korput
 14. Johan Castelijn
 15. Willem van Gastel
 16. Nil Goorden
 17. Burgemeester Alberts
 18. Pastoor Timmermans
 19. Janus Struijs
 20. Dirigent J. Negerman
 21. Jan Struijs
 22. Piet van Alven
 23. Frans van Overveld
 24. Jos Martens
 25. Frans Hendriks
 26. Twan Castelijn
 27. Piet Goorden
 28. Jos Kuystermans
 29. Guido Goorden
 30. Toon van Overveld
 31. Jan van Oers
 32. Ad van Trijp
 33. Marcel van Overveld
 34. Piet Martens
 35. Leo Goorden
 36. Ad Castelijn
 37. Jan Struijs
 38. Cees Mathijssen (secretaris)
 39. Jan Mathijssen
 40. Janus Mathijssen
 41. Mart van Dijk
 42. Frans van Elven
 43. Frans Goorden
 44. Jos Bommelijn
 45. Jac van Trijp
 46. Frans Castelijn
 47. Piet Castelijn (penningmeester)
 48. Toon van Elven
 49. Kees Castelijn
 50. Jan Castelijn
 51. Anton van Overveld
 52. Piet Bommelijn
 53. Kees Kuystermans
 54. Nil Struijs
 55. Nilles Vriends
 56. Cyril van Overveld
 57. Jack Struijs
 58. Dre Goorden
 59. Jos Dekkers
1960 - Internationaal Muziekfestival

Het zilveren jubileumjaar
Het bestuur wil dit jubileum uitbundig gaan vieren. De bedoeling is om een groot muziekfestival te gaan inrichten. Het feest comité bestaande uit de heren P. van Nijnatten, J. Priem, P. van Overveld, M. Dekkers, A. Goorden, A. van Overveld, J. van Overveld, F. Oostvogels, J. van Ham, J. Schrauwen, G. van Dijk en F. van Oers gaat aan de slag. Om de kosten te dekken besluit men een grote loterij op touw te zetten. Duizend loten van 1 gulden worden verkocht, met als hoofdprijs een nieuwe fiets.

Internationaal Muziekfestival
Van zaterdag 27 augustus tot en met maandag 29 augustus werd er met veel succes een groot 'Internationaal Muziekfestival' georganiseerd in het centrum van Schijf. Maar liefst 14 muziekverenigingen namen deel aan dit festival. KNA kan terugzien op een bijzonder geslaagde jubileumviering met een fantastisch festival.

1963 - Piet Castelijn - Erelid

Na 28 jaar penningmeester te zijn geweest van KNA legde de heer Piet Castelijn zijn functie als penningmeester neer. In de periode 1953 tot 1955 is hij ook interim voorzitter geweest. Als dank voor al zijn inspanningen werd hij benoemd tot erelid van KNA.

Erelid KNA

Piet Castelijn † 4 maart 1998

Medeoprichter en eerste penningmeester van KNA

1963 - Verjaardagactie

Om tot de aanschaf van nieuwe uniformen te kunnen komen wordt er onder voorzitterschap van de heer Piet van Nijnatten een uniformenfonds opgericht. Om dit fonds te vullen werd een verjaardagactie opgezet. Het idee was om van elke Schijvenaar op zijn of haar verjaardag voor elk jaar dat hij of zij oud was een cent los te krijgen. Deze actie zou gedurende een groot aantal jaren een grandioos succes blijven.

Ook worden er bij de leden renteloze leningen afgesloten, op certificaten van 50 en 100 gulden. In september is het benodigde geld bij elkaar en begint de Firma de Lange met de productie van de uniformen.

1964 - Nieuwe uniformen

Op 19 september 1964 biedt de voorzitter van het uniformen comité officieel de nieuwe uniformen voor de fanfare aan. De burgemeesters uit Rucphen, Zundert en Essen, hierbij aanwezig, laten zich niet onbetuigd en bieden alle drie namens hun gemeenten het bedrag voor een gratis uniform aan. De hoogste rekening wordt naar Essen gestuurd. Het kostuum van onze tamboer-maitre werd zo door het 'buitenland' gefinancierd.

Tijdens de presentatie van de nieuwe uniformen ontving KNA een nieuw vaandel van onze zaalhouder Paul Mies.

1965 - Defilé opening gemeentehuis Rucphen

Bij de opening van het vernieuwde en uitgebreide gemeentehuis in de gemeente Rucphen hielden de muziekverenigingen een defilé.

Drumband en Fanfare 1965

Drumband olv Jef van Merrienboer

1966 - Adrianus Struijs - Gouden Eremedaille van Oranje Nassau

De heer Adrianus (Janus) Struijs werd in 1961 als dank voor al zijn inspanningen benoemd tot erelid van KNA. Hij was één van de medeoprichters en was onze voorzitter van 1955 tot 1961.

Adrianus Struijs werd op 75 jarige leeftijd geëerd met de Gouden Eremedaille van Oranje Nassau. Hij was niet alleen nauw verbonden met KNA maar was ook verweven met vele andere verenigingen in Schijf. Zoals burgemeester Alberts van Rucphen het verwoorde "Je bent een gouden vent!"

Erelid KNA

Adrianus Struijs † 14 november 1969

Medeoprichter en voorzitter van KNA

Op deze foto uit 1960 staan de bestuursleden en alle zilveren jubilarissen.

Wie staan er allemaal op?

 1. Willem van Gastel
 2. Nil Goorden
 3. Antoon van Overveld
 4. Pastoor Timmermans
 5. Janus Struijs
 6. Dirigent J. Negerman
 7. A. Mies
 8. Jac van Gastel
 9. Jac van Trijp
 10. Toon van Overveld
 11. Nil Struijs
 12. Cyril van Overveld (voorzitter)
 13. Nilles Vriends
 14. Anton van Overveld
 15. Piet Castelijn
 16. Marcel van Overveld
 17. Jan Struijs
 18. Jan Castelijn
 19. Jack Struijs

1967 - Trompetterkorps

Onder leiding van Piet Martens wordt gestart met 20 dames om tot de oprichting van een klaroenkorps te komen. Dit korps wordt bij de bestaande drumband gevoegd om één geheel te vormen.

De lessen werden gegeven door Piet Martens en Jef van Merrienboer. En kort nadat het Trompetterkorps was opgericht gingen ze samen met de drumband voor het eerst op concours. En met succes! Meermaals winnaar van de gemeentelijke concoursen van Zundert en Rucphen. Na het behalen van het Brabants Kampioenschap trokken ze naar Amsterdam voor deelname aan de Nederlands Kampioenschappen. En met succes!!

Jac Backx vertelt
"Ik herinner het me nog als de dag van gisteren dat we met de Drumband en het Trompetterkorps naar Amsterdam gingen om deel te nemen aan de Nederlandse Kampioenschappen. Daar, in Amsterdam, hadden ze nog nooit van Schijf gehoord maar we werden, onder leiding van Piet Martens, met de nodige emoties wel Nederlands Kampioen."

Eerst werd er alleen op klaroenen gespeeld, maar later kwamen daar de basklaroenen bij. Zo kreeg het korps een voller geluid en er was meer variatie in de partijen mogelijk.

Toos Jongenelen - van Kalmthout vertelt
"Ik was 11 jaar en wilde graag bij de destijds op te richten minirettengroep The Little Showgirls in 1978. Helaas was de maximale leeftijd toen nog 12 jaar en kwam ik niet meer in aanmerking. Paul Mies heeft toen voorgesteld om als tamboer-maitre te gaan fungeren. Het was een leuke gezellige groep meiden, die graag met elkaar omging. Elke woensdag repetitie en daarnaast ook vaak het repeteren van het 'loop' werk op het schoolplein. Dit alles onder leiding van Piet Martens. De fijne kneepjes van het tamboer-maitre heb ik van Jef van Merrienboer geleerd."

Tenue
Na de witte rokjes, rode capes en witte bontmutsen volgden de oranje/zwarte tenues. Voor de dames betekende dat een oranje jurkje met zwarte bolero en vilten hoed met oranje band. Veel later werden de jurkjes vervangen door broeken (voornamelijk vanwege de gemiddelde leeftijd).

Drumband en het Trompetterkorps zagen er geweldig uit en waren het aanzien dan ook ten volle waard! De vele juryrapporten bevestigen naast de goede muzikale prestaties dan ook een prachtig geüniformeerd korps.

Toos Jongenelen - van Kalmthout vertelt
"De eerste jaren dat ik erbij was werden de concoursen vaak buiten op sportvelden georganiseerd. De jury zat dan in de zogenoemde jurywagen. Later werden de concoursen gehouden in sporthallen. Toen we nog jong waren konden we altijd met de oudere leden meerijden naar de diverse optredens. De rondwandelingen bij de diverse kermissen in de buurt waren ook altijd favoriet. Wat me ook bij is gebleven is het uitstapje naar de Carnavalsoptocht in Bonn (Duitsland). Het vele snoepgoed dat daar werd rondgestrooid bleef 'lekker' aan onze laarzen plakken. Vele jaren liepen we ook in de Carnavalsoptocht van Bosschenhoofd, met of zonder regen, want we hadden dan speciale doorzichtige regencapes, zodat het uniform zichtbaar bleef."

Reünie orkest
Ter gelegenheid van het 70 jarig bestaan in 2005 is er een reünie orkest opgericht om tijdens het themaconcert een optreden te verzorgen. Opvallend was dat nagenoeg iedereen nog steeds hun partij zó konden blazen, zonder bladmuziek. Het werd een geweldig optreden en er zijn deze avond ontzettend veel mooie herinneringen aan vroeger tijden aangehaald.

1969 - Grenskapel

Piet Martens, onze held, heeft in 1969 de Grenskapel opgericht. Dit was een ensemble uit de fanfare, dat al gauw een goede naam kreeg en zelfstandig optredens ging verzorgen in binnen- en buitenland. Deelname aan het internationale toernooi in Cacella Spanje en mooie optredens in Oostenrijk. Stuk voor stuk prachtige avonturen die nog steeds fantastisch zijn om te horen.

De Grenskapel is in december 2000 gestopt en heeft al die tijd onder leiding gestaan van Piet Martens.

Concert Grenskapel 1973

Harmoniezaal
Op 7 mei 1968 werd de nieuwe Harmoniezaal door onze zaalhouder Paul Mies geopend. Het plafond van de nieuwe zaal is op verzoek van dirigent J. Negerman voorzien van een speciaal hardboard (aangebracht door timmerman Cees van Gastel), zoals te zien op bovenstaande foto.

Paul en Riet Mies zullen tot 1976 onze zaalhouders blijven.

1972 - Cees Matthijssen - Erelid

Na 16 jaar secretaris te zijn geweest van KNA legde de heer Cees Matthijssen zijn functie als secretaris neer. Als dank voor al zijn inspanningen werd hij benoemd tot erelid van KNA.

Erelid KNA

Cees Matthijssen † 9 september 2008

Secretaris van KNA

1975 - Uitreiking Cultuur Prijs

Piet Martens mocht namens KNA de cultuurprijs in ontvangst nemen van de gemeente Rucphen. Deze prijs werd toegekend aan die vereniging uit de gemeente Rucphen die een bijzondere prestatie had geleverd op cultureel gebied. Een pluim namens de gemeente.

Piet Martens ontvangt de prijs van burgemeester Harrie Derckx

Natuurlijk mag een muzikale serenade niet ontbreken.

Serenade drumband KNA

1975 - 40 jarig jubileum - Lintjesregen

Onze vereniging bestaat 40 jaar en dat moest gevierd worden.

Muziekfestival
Op 14 en 15 juni wordt er in de werkplaats van Gookar een groot festival op touw gezet. Zeventien bevriende muziekkorpsen kwamen naar Schijf om een mooi concert te geven.

Onderlinge Gemeentelijke Muziektoernooi voor DruMa
Op 22 juni wordt als afsluiting van het 40 jarig jubileum het Onderlinge Gemeentelijke Muziektoernooi voor DruMa georganiseerd door KNA op de velden van VV Schijf. De dames en heren van KNA winnen de 1ste prijs en namen de Rucphense beker mee naar huis.

Lintjesregen
Op de feestavond ter gelegenheid van het 40 jarig jubileum worden er niet minder dan 26 onderscheidingen uitgereikt, men sprak dan ook van een lintjesregen. Er waren 13 spelden voor 40 jarig lidmaatschap en ook 13 spelden voor 25 jarig lidmaatschap.

1978 - The Little Showgirls

De vereniging wordt weer uitgebreid met een nieuwe groep 'The Little Showgirls'. Drie dames van het trompetterkorps nemen de leiding op zich, te weten: Ans Mies, Luzanne de Beer en Martha van de Sande.

De ouders van de meisjes worden ingeschakeld om de jurkjes te maken. Belangeloos gingen ze hier mee aan de slag, en het resultaat mocht er zijn.

Op 2 december 1978 laten de miniretten zich voor het eerst zien bij een optreden.

1979 - Muziekexamens

Vroeger toen je ervoor koos om bij de fanfare te gaan kon je al vrij snel aansluiten bij het korps. Je kreeg les van de dirigent en gaande weg leerde je vanzelf bij. In 1979 kwam hier verandering in. Met dirigent Cor van Someren kwamen de muziekdiploma's, vooral gericht op de jeugdleden, maar ook veel ouderen deden daar aan mee.

Janus van Oers vertelt
"Het was een hele uitdaging, maar ook ik heb daar met succes aan deelgenomen en toen mij A-diploma behaald."

Tegenwoordig is de muziekopleiding een stuk uitgebreider. Voordat je een praktijk examen mag doen moet je geslaagd zijn voor het theorie examen. Het kost tegenwoordig minimaal 2 jaar voor het behalen van het A-examen en met dat op zak mag je toetreden tot het orkest.

1982 - Dirigent Arnold van Deurzen

Arnold van Deurzen is nog net enkele weken dirigent van KNA en gingen al direct naar het gemeentelijk concours van Zundert dat werd gehouden in de kerk van Wernhout. Altijd weer een spannend moment, zeker als je elkaar nog niet zo goed kent. Het belletje van de jury heeft geklonken, de leden zitten klaar en dirigent van Deurzen wil beginnen.

Waterpomptang
Maar dan krijgt hij een signaaltje van de leden om nog even te wachten. Er komt een waterpomptang te voorschijn en Marco van Kalmthout gaat zijn vastzittende stempompbuis vakkundig te lijf. De jury zit vol ongeduld te wachten en worden nieuwgierig waarom het zo lang duurt voordat er geblazen wordt. Dan eindelijk is het instrument 'in orde' en wordt er gespeeld alsof het de normaalste zaak van de wereld was. Achteraf gezien niet zo gek, want Marco zei dat dit wel vaker gebeurde en dat hij daarom altijd een waterpomptang bij de hand had.

Na afloop van het concours wilde de jury toch wel eens weten wat er gaande was. Arnold van Deurzen antwoorde eenvoudig dat er even klein onderhoud gepleegd moest worden.

Deze kennismaking met KNA was het begin van een langdurig dienstverband. Arnold van Deurzen was onze dirigent van 1982 tot 1997. Een mooie periode waarin KNA als fanfare kwalitatief gegroeid is.

1983 - Kogelnoot

In 1982 besluit Paul Mies om de zaak te sluiten. Dré van Dijck, die al een paar jaar de Harmoniezaal exploiteert, verhuist naar Café Zaal Sport en KNA besluit mee te verhuizen. Het is een hele verandering. Na 47 jaar zit KNA dus in een nieuw clublokaal. De grote zaal is echter akoestisch niet zo best en de zaalhouder heeft plannen om samen met KNA een geheel op de fanfare afgestemd lokaal te bouwen. De akoestiek zal een belangrijk deel van de bouwplannen uitmaken. De tradities gaan gewoon door en dus zal het nieuwjaarsconcert voor het eerst gehouden worden in de grote zaal van Café Zaal Sport.

In het najaar van 1982 wordt gestart met de bouw van de nieuwe zaal achter de grote zaal. De zaalhouder schrijft een wedstrijd uit om tot een nieuwe naam voor deze zaal te komen. Dré Goorden wint deze wedstrijd met de originele naam 'De Kogelnoot'. Dré weet de muziek en het schieten door luchtbuksvereniging 'De Grensschutters' in één woord te vangen. De nieuwe zaal blijkt een goede akoestiek te hebben en dat heeft als zodanig zeker bijgedragen aan de ontwikkeling van ons orkest.

In 1994 geven Dré en Jeanne van Dijck het stokje over aan hun dochter en schoonzoon Anita en Johan Nouws.

In de loop der jaren na het aanbouwen van diverse ruimten, waaronder de voormalige Rabobank vestiging in 2002, is de naam Café Zaal Sport in 2010 verandert naar 't Wapen van Schijf.

De Kogelnoot 2021

1985 - 50 jarig jubileum

Het jubileum comité had grootse plannen voor het gouden jubileum. Het uitgangspunt was dat alle onkosten voor het jubileum bekostigd werden door diverse extra activiteiten te organiseren, zoals het geluksbord, een fietstocht, een loterij, etc. Daarnaast was er de nadrukkelijke wens om KNA bij het afsluiten van het jubileumjaar een bedrag te schenken voor de aanschaf van nieuwe instrumenten.

Het jubileum comité bestond uit: Stan de Smidt (voorzitter), Jac Priem (secretaris), Jac Backx, Theo Balemans, Luzanne de Beer, Johan Bruijns, Piet Castelijn, Frans van Elven, John Kas en Bart Notenboom.

28 april 1985 - Heilige Mis
De kerkdienst met muziek van de fanfare ter intentie van leden en oud-leden.

10 mei 1985 - Feestavond
Een feestavond voor leden, oud-leden en genodigden in 'Zaal Sport' met muziek van de Rojoci's. Ruim 250 KNA-ers beleven er een onvergetelijke avond. Vele herinneringen worden opgehaald, nieuwe vriendschappen gesloten en talloze afspraken worden gemaakt. Tijdens deze feestavond ontving Jac Struijs een speciaal ontworpen gouden speld van verdienste. Ook kreeg hij de daarbij horende oorkonde die uitgereikt werd door Stan de Smidt (voorzitter van het jubileum comité). Jac Struijs is 50 jaar ononderbroken muzikant geweest, terecht een 'gouden' muzikant.

11 mei 1985 - Feestvergadering
Een feestvergadering voor leden en genodigden gevolgd door een zeer druk bezochte receptie. Ook het voltallige gemeente bestuur van zowel Rucphen als Zundert komt haar gelukwensen aanbieden aan KNA. Op deze vergadering werd Cees Matthijssen (oud secretaris) benoemd tot erelid. Ook ontvangen 15 leden een bondspeld:

 • voor 50 jaar lidmaatschap: Piet Castelijn, Cees Goorden, Adr. Martens, Jan van Oers, G van Overveld, Marcel van Overveld, Cyril van Overveld, Jack Struijs, Jan Struijs en Kees Struijs.
 • voor 40 jaar lidmaatschap: Piet van Oers, Dré Goorden
 • voor 25 jaar lidmaatschap: Jef van Merrienboer, J. van Trijp en Theo Balemans.
1985 - Gouden feestweek

Het hoogtepunt van het gouden jubileum kwam in juni 1985.

1, 2 en 3 juni - Muziekfestival
Het muziekfestival ging van start op zaterdag 1 juni en liep door tot en met maandag 3 juni. Er kwamen maar liefst 30 muziekkorpsen naar Schijf.

4 juni Bejaardenmiddag
Een middag speciaal voor de senioren uit Schijf met medewerking van Radio Boemerang, Duo Onbekend en harmonie Harvano uit Oudenbosch.

5 juni Kindermiddag
Een middag speciaal voor de Schijfse kinderen met medewerking van Bassie en Adriaan. Ruim 800 kinderen en ouders passeerden de kassa en beleefden een onvergetelijk kinderfeest.

8 juni Country en Westernavond
De avond onder leiding van Go West begint met een spectaculaire Wild West Show van de Belgische groep El Paso in en rond de feesttent aam de Zoeksestraat. Honderden mensen zijn getuigen van dit unieke gebeuren.

10 juni Slotavond
In het voorprogramma een optreden van zustervereniging Door het Volk - Voor het Volk uit Sprundel met hun fanfare en drumband, lyra-korps en majoretten. Het hoofdprogramma werd ingevuld door de Militaire Kapel Genie-opleidingscentrum uit Vught. Dit mooie fanfare korps onder leiding van kapelmeester Wensink gaf een anderhalf uur durende show van zeer hoge kwaliteit voor een bomvolle feesttent (ruim 1000 bezoekers). Een schitterend slot van het feestprogramma.

Het Gouden jubileum comité wordt op 1 juli ontbonden. De voorzitter van het comité kon de sprakeloze voorzitter van KNA, de heer Cyril van Overveld, een batig saldo van 10.000 gulden aanbieden. Het jubileum comité heeft haar ambitieuze doelstellingen ruimschoots overtroffen.

Een geweldig jaar! Waar in totaal 45 muziekkorpsen Schijf hebben bezocht tijdens alle feestelijkheden.

1985 - Prijzenkast flink aangevuld

Het gouden jubileum jaar is niet alleen feestvieren maar stond ook zeker in het teken van uitmuntende prestaties.

Trompetterkorps en Drumband
Het Trompetterkorps en de Drumband winnen bijna alles wat er te winnen viel.

 • 8 september - Winnaar Onderling Gemeentelijk Muziektoernooi van Zundert.
 • 29 september - 1e prijs met 299½ punten (gemiddeld een 8,3) op het Onderling Gemeentelijk Muziektoernooi van Rucphen.
 • 24 november - 1e prijs plus winnaar gele wimpel met 298½ punten (gemiddeld 8,3) op het Bondsconcours.

Een geweldig succes voor de instructeurs Piet Martens, Jef van Merrienboer en tamboer-maitre Toos van Kalmthout.

The Little Showgirls
De majoretten onder leiding van Sonja Verhulst winnen zowel het Onderling Gemeentelijk Muziektoernooi van de gemeente Zundert als Rucphen, dit ondanks een nagenoeg geheel nieuwe samenstelling van de groep.

1985 - Bondsconcours van de Westbrabantse en Zeeuwse Muziekbond

Op 10 november organiseerde KNA voor het eerst in haar bestaan een bondsconcours van de Westbrabantse en Zeeuwse Muziekbond. De St. Martinuskerk werd voor deze gelegenheid tot een echte concertzaal omgebouwd. Er namen 13 korpsen deel aan dit concours. KNA behaalde zelf onder leiding van dirigent Arnold van Deurzen met het verplichte werk 'Divertimento' en het keuzewerk 'Sommerset' een 1ste prijs met 267 punten.

Ieder deelnemend korps behaalde minimaal een 1ste prijs, waarvan verschillende met promotie en lof van de jury. Daarom staat dit concours in de analen van de bond als één der beste ooit door de bond georganiseerd.

In ons gouden jubileumjaar hebben in totaal ruim 70 korpsen een bezoek gebracht aan Schijf. Een ongekend succes, zal dat ooit nog eens gaan gebeuren in ons mooie Schijf.

1989 - Cyril van Overveld - Erevoorzitter

Na 28 jaar voorzitter te zijn geweest van KNA legde de heer Cyril van Overveld zijn functie als voorzitter neer. Als dank voor al zijn inspanningen werd hij benoemd tot erevoorzitter van KNA.

Erevoorzitter KNA

Cyril van Overveld † 25 maart 2001

Voorzitter van KNA

1989 - Toon van Elven - Erelid

Na maar liefst 32 jaar penningmeester te zijn geweest van KNA legde de heer Toon van Elven zijn functie als penningmeester neer. Daarnaast verzorgde hij als Bombardon ook het nieuws met 'ons Fanfaarke' en de 'KNA-nootjes'.  Als dank voor al zijn inspanningen werd hij benoemd tot erelid van KNA.

Erelid KNA

Toon van Elven † 7 juni 2003

Penningmeester van KNA

1989 - Jacques Priem - Erelid

Na 27 jaar secretaris te zijn geweest van KNA legde de heer Jacques Priem zijn functie als secretaris neer. Als dank voor al zijn inspanningen werd hij benoemd tot erelid van KNA. Verder heeft Jacques zich nog jaren hard ingezet voor de Schijfse Kermis.

Erelid KNA

Jacques Priem

Secretaris van KNA

1990 - Stichting Schijfse Kermis Kunst Na Arbeid

In de jaren 80 werd de exploitatie van een feesttent uitgebreid en kwamen er steeds meer muziekverenigingen en bands spelen in de tent tijdens de kermis. Daarnaast kwam er ook een ambachten- en kunstmarkt bij.

Om het bestuur dit vele werk uit handen te nemen werd een comité opgericht, met als eerste leden Toon van Elven, Toon van Overveld, Dré Goorden, Johan Bruins en Jac Struijs. Zij stuurden de club aan bij het vele werk in de tent en op het kermisterrein.

In de jaren 90 zagen we de eerste braderie en fuchsiashow en intussen duurt het jaarlijkse Schijfse zomerfeest vier dagen. Het dorpfeest is compleet.

Oprichting Stichting Schijfse Kermis
Hierbij werden de financiële risico's voor KNA steeds groter en onder leiding van de toenmalige voorzitter Ad van Kalmthout werd er in 1990 de 'Stichting Schijfse Kermis Kunst Na Arbeid' opgericht, om KNA veilig te stellen voor eventuele financiële tegenvallers. Gelukkig is de kermis altijd een geweldig feest gebleven, waarbij de inkomsten altijd hebben kunnen gebruiken om de dure instrumenten en opleiding te financieren.

In 2008 is het kermisterrein verplaatst naar de Roosendaalsebaan.

Schijfse Kermis omstreeks 1965

Schijfse Kermis in de jaren '70

Schijfse kermis 1976

1990 - Parochiefeest

Mooi om terug te lezen in de krant dat onze fanfare, drumband, trompetterkorps, miniretten en majoretten hier aanwezig waren. Daarnaast ook nog eens een paar leerlingen van de fanfare. Dit moet wel een mooi feest zijn geweest.

Parochiefeest 1990

1995 - 60 jarig jubileum

Schijf bakt ze bruin
In 1993 haalde buurtschap BTM uit Loenhout België het Guinness Book of Records door te bakken in 's werelds grootste pan. In 1995 is de pan naar Schijf gehaald om dit record te evenaren tijdens de festiviteiten rondom het 60 jarig jubileum.

De organisatie voor dit spektakel werd onder de bezielende leiding van Dre Goorden gedragen door o.a. Ad van der Westen, Theo Balemans en Peter Kools.

Peter Kools vertelt
"De tocht naar Schijf met dit gevaarte kan ik me nog goed voor de geest halen. De weg was soms maar net breed genoeg en daarom vond het transport plaats in de vroege zaterdagochtend. De pan werd eerst afgeleverd bij de firma Wagemakers voor het zandstralen, want de pan zat helemaal onder de roest."

1995 - Piet Martens - Zilveren Eremedaille van Oranje Nassau

Piet Martens heeft grote verdiensten voor de muziekbeoefening in het algemeen in Schijf gehad. Als gangmaker en als muzikaal leider. Piet heeft vaak de weg geëffend naar de successen. De fanfare komt al geruime tijd uit in de afdeling Uitmuntendheid en dat zegt genoeg over wat het fanfareorkest in huis heeft. Schijf mag met recht trots zijn op en dankbaar voor (meester) onderwijzer Martens die al die jaren zoveel voor de muziek heeft gedaan.

Erelid KNA

Piet Martens 1939 - † 26 maart 2007

Een leven lang in het teken van de muziek!

Plaatsvervangend dirigent
Meteen vanaf het begin als lid bij KNA heeft Piet met hart en ziel aan alle KNA activiteiten deelgenomen. Hij speelde niet alleen zijn partij op de bugel, maar trad sinds 1964 ook op als plaatsvervangend dirigent.

Oprichter Trompetterkorps
Hij was in 1967 de grondlegger van het Trompetterkorps. Hij werd ook vanaf het begin hun instructeur en bleef dat tot juni 1994.

Oprichter Grenskapel
In 1969 richtte hij de Grenskapel op. Dit was een ensemble uit de fanfare, dat al gauw een goede naam kreeg en zelfstandig optredens ging verzorgen in binnen- en buitenland en dat heeft gedaan tot december 2000, steeds onder leiding van Piet Martens.

Blokfluitlessen
Door jarenlang blokfluitles te geven na schooltijd op de St. Martinus basisschool in Schijf, waar hij als onderwijzer aan verbonden was, heeft hij tientallen Schijfse jongens en meisjes de eerste kneepjes van de muziek bijgebracht. Velen van hen hebben op deze manier de stap als lid naar één van de onderdelen van KNA moeiteloos gemaakt.

Zilveren Eremedaille van Oranje Nassau
Voor al deze zaken is Piet tijdens de receptie van de viering van het 60 jarig jubileum onderscheiden met de zilveren eremedaille en het daarbij behorende draaginsigne verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester W. de Chatinier van Rucphen kwam zelf hem dit grote nieuws vertellen. "Zeldzame mensen van het kaliber van Piet Martens verdienen dat." zo sprak de burgemeester.

Erelid
Fanfare KNA betekende voor Piet heel erg veel. De trots en de emoties waren van zijn gezicht af te lezen als hij over "zijn fanfare" begon te vertellen. Piet Martens werd op 18 december 2005 benoemd tot erelid.

2006 - Ad van Kalmthout - Erelid

Na 17 jaar voorzitter te zijn geweest van KNA legde de heer Ad van Kalmthout zijn functie als voorzitter neer. Eén van zijn eerste acties als voorzitter was om de Stichting Schijfse Kermis KNA op te richten. En tot op heden is hij ook voorzitter van deze stichting. Als dank voor al zijn inspanningen werd hij benoemd tot erelid van KNA.

Erelid KNA

Ad van Kalmthout

Voorzitter van KNA